Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10400.1/1668
Título: El primer a veure sortir el sol (ATU 120): una rondalla d'enginy AMB presència internacional
Autor: Oriol, Carme
Data: 2005
Editora: Centro de Estudos Ataíde Oliveira
Resumo: L’article té com objectiu investigar els orígens i la presència internacional de la rondalla tipus ATU 120. A partir de les versions publicades en els diferents països, es realitza un estudi comparatiu de la rondalla que té en compte aspectes com la forma, el contingut, l’ús i la combinabilitat amb altres tipus rondallístics. Així mateix, es posa de manifest el paral·lelisme d’aquesta rondalla amb d’altres de molt properes que no tenen entrada al catàleg tipològic internacional.
Peer review: yes
URI: http://hdl.handle.net/10400.1/1668
ISSN: 0873-0547
Aparece nas colecções:ELO-N1112

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
11-12-Oriol.pdf124,49 kBAdobe PDFVer/Abrir


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.